Опорна школа молодого вчителя

Візитка

                                                                                     
                                                                                     Юридична адреса:
вул. Перемоги,2 , м.Охтирка,
Сумська область 42700
Телефон  0544622080
                                                                                          E-mail: aht_skola1@ukr.net                                  
                                                   Директор школи: Шульженко  Інеса Анатоліївна
                                                Керівник опорної школи:
заступник директора  з навчально-виховної роботи
Кучер Юлія Олександрівна

 

Мета опорної школи:

створювати умови для швидкого реагування на запити вчителів міста для здійснення допомоги по наданню якісного освітньо-кваліфікаційного забезпечення  навчально-виховного процесу;

сприяти становленню педагогічної майстерності молодих та малодосвідчених учителів, вдосконалення їхньої фахової освіти і кваліфікації, підвищення педагогічної компетенції.

Основні завдання опорної школи:

надання своєчасної практичної допомоги всім освітянам міста, які цього потребують;

привернення уваги молодих та малодосвідчених учителів до роботи «Швидкої методичної допомоги», навчання застосовування теоретичних знань, набутих у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності;

формування й виховання у молодих вчителів потреби у неперервності освіти, реалізації знань, отриманих у процесі самоосвіти;

допомога молодим вчителям впроваджувати нетрадиційні форми і методи навчання,  сучасні підходи й передові  технології в освітній процес, методики моніторингових досліджень якості знань і умінь учнів;

сприяння розвитку інтересу до вивчення передового педагогічного досвіду  й разом із цим формування індивідуального стилю творчої діяльності;

надання консультативної допомоги вчителям міста у розробці індивідуальної освітньої та самоосвітньої діяльності та підвищенні рівня їх фахової майстерності;

набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми;

обмін досвідом роботи, презентація та обговорення напрацьованих розробок уроків, позакласних заходів, вирішення різноманітних проблем в галузі педагогіки та методики викладання.

Основні функції опорної школи

    Навчальна – сприяти становленню педагогічної майстерності молодих та малодосвідчених учителів, вдосконалення їхньої фахової освіти і кваліфікації, підвищення педагогічної компетенції.

   Інноваційна – можливість розвитку потенціалу опорної школи та залучення до професійного росту заклади міста.

   Методична  – надання методичної та консультаційної допомоги вчителям міста у розробці індивідуальної освітньої та самоосвітньої діяльності та підвищенні рівня їх фахової майстерності.

Обґрунтування створення опорної школи

Для розвитку сучасної освіти характерним є перехід від традиційної моделі виховання до розвивальної конструктивної моделі. Щоб дійти такого результату, слід створити сприятливі умови для особистісного становлення й творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності.

Перед учителем стоїть завдання забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості кожної дитини. Мета школи – формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, осмислювати, творити.

Фундаментальність освіти – не лише у міцно засвоєних учнями уміннях, навичках, а й ключових компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. Це такі компетентності: уміння вчитися, здоров’язбережувальна, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, інформаційно-комунікативна.

За останні роки у шкільній освіті виразніше утверджується особистісно-орієнтований підхід до виховання і розвитку учнів як вияв практичного втілення гуманної педагогіки. Це передбачає зосередженість навчально-виховного процесу на потребах кожної дитини, всебічне вивчення і врахування індивідуальних особливостей вихованців, співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.

Щоб педагогічний вплив на школярів був ефективним, маємо подбати про такі умови навчально-виховної взаємодії:

гуманність навчально-виховної взаємодії;

цілісність і системність навчально-виховного процесу;

особистісну спрямованість навчання і виховання;

дійову співпрацю вчителів;

взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку дитини.

Саме вчитель , за умови якісної професійної підготовки, спроможний упродовж  співпраці з дитиною якісно та результативно розвивати її особистість, вибудовувати виховний процес на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки, ураховуючи інтереси, потреби, потенційні можливості вихованця.

Заклад має достатньо розвинену навчально-матеріальну базу, відповідне технічне, інформаційно-програмове та мультимедійне забезпечення для організації навчально-виховного процесу.

Школа є закладом , який постійно працює над впровадженням інноваційних форм реалізації освітніх, педагогічних і управлінських технологій, в результаті чого відзначається позитивна динаміка росту рівня навчально-виховних досягнень учнів, підвищення рівня фахової компетентності педагогічних працівників.

Плануючи роботу, ми враховуємо:

результати діагностування, реальні можливості і рівень розвитку професійно-творчого потенціалу колективу вчителів початкових класів в цілому і кожного вчителя зокрема

тема, з якої навчальний заклад визначено опорним

традиції та досвід, які склалися в школі з даного питання

Форми роботи опорної школи

практичний показ сучасних форм і методів педагогічної праці, інноваційних технологій на уроках та інших навчальних заняттях, а також під час позакласної і позашкільної виховної роботи;

відкриті уроки, позакласні виховні та методичні заходи;

консультації (індивідуальні та групові);

виставки передового педагогічного досвіду та ін.

 

ТРЕНІНГ

«Адаптація молодих спеціалістів»

Мета тренінгу: психологічна підтримка й допомога молодим спеціалістам у період професійної адаптації.

Завдання:

 • допомогти молодому педагогу знайти вихід із будь – якої ситуації, яка може скластися, створити і підкріпити імідж успішного спеціаліста;
 • розвивати вміння короткої самопрезентації;
 • сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини.

Очікуваний результат:

 • розширення знань, умінь і практично – професійних навичок молодих спеціалістів;
 • підвищення мотивації професійної діяльності;
 • знаходження оптимальних моделей поведінки в педагогічному середовищі;

Час проведення: 1,5 години

Обладнання: роздатковий матеріал, аркуші паперу, стікери, маркери.

 

Учитель творить людину, як скульптор творить свою статую з безформного шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які належить добути, очистити від усього зайвого.

Василь Сухомлинський

 

Хід заняття:

 1. Привітання. Вправа «Мій портрет»

Мета: створити в групі доброзичливу атмосферу.

Педпагог-тренер роздає кожному учаснику аркуш паперу і пропонує створити свій портрет у вигляді зірки, на променях якої коротко написати: ім’я, яке подобається, коли вас ним називають; кредо або вислів, який вам подобається; образ або графічний символ, з яким ви себе асоціюєте, тобто стисло написати або зобразити те, що вас характеризує.

Далі педагог-тренер пропонує кожному в декількох словах презентувати свій портрет. Після цього учасники прикріплюють їх на плакат «Наша група».

 1. Прийняття правил роботи групи. Вправа «Давайте дружити»

Мета: створити сприятливий психологічний та організаційний простір.

На дошці прикріплений плакат «Правила роботи в групі». Учасники обговорюють пропозиції правил, а педагог-тренер записує маркером на плакаті запропоновані й прийняті пункти правил. Наприклад:

 • Конфіденційність.
 • Правило «стоп».
 • Лаконічно висловлюватися.
 • Бути активним.
 • Поважати думку іншого.
 • Бути веселими, посміхатися.
 • Бути чесними, обєктивними, відкритими.
 • Бути дружніми і толерантними.
 1. Вступ. Очікування.

Мета: визначити сподівання учасників.

Педагог-тренер зазначає, що на сьогоднішньому занятті мова піде про важливість психологічної підтримки й допомоги молодим спеціалістам у період професійного становлення та адаптації.

Далі педагог-тренер пропонує учасникам визначити свої очікування від заняття і записати їх на маленьких кольорових аркушах, вирізаних у формі квітки. Після цього учасники по колу зачитують свої записи і прикріплюють їх на плакат «Букет очікувань».

 1. Вправа «Портрет ідеального педагога».

Мета: «розфіксувати» хибні настанови про ідеальність.

Педагог-тренер роздає кожному аркуші паперу і просить написати професійно значущі риси педагога, після чого учасники озвучують свої записи.

Далі педагог-тренер просить розірвати ці листочки. Цей процес відбувається для того, щоб учасники усвідомили, що такого не може бути, бо ми всі не ідеальні. Професійність прийде з досвідом, з практикою. Потрібно знайти свої сильні сторони і спиратися на них.

 1. Вправа «Мої сильні сторони».

Мета: розвиток навичок ведення позитивного внутрішнього діалогу, здатності до самоаналізу, зміцнення віри в себе.

Педагог-тренер пропонує на отриманих аркушах у вигляді таблички в колонках прописати: «мої найкращі риси», «мої здібності і талант» та «мої досягнення».

Після цього учасники по колу зачитують свої записи.

Запитання для обговорення:

– Чи легко було вам виконувати це завдання? Чому?

 1. Вправа «Ключі».

Мета: розвиток символічного мислення, опрацювання й розставання з непотрібними ілюзіями, виявлення нових перспектив.

Педагог-тренер роздає кожному аркуш і просить написати свої  професійні цілі, перспективи, особистісне зростання. Потім по колу учасники символічно передають ключі і озвучують свої написи говорячи: «я зачиняю…» і «я відчиняю…».

 1. Вправа «Зіграй учителя».

Мета: розвиток творчих здібностей, представлення самого себе.

Педагог-тренер на заздалегідь виготовлених аркушах завданням вниз на столі розміщує ролі, які повинні розіграти учасники. Їм потрібно зіграти роль вчителя, але не себе справжнього, а того якого вони отримають написаного на аркуші паперу.

Наприклад, зіграти роль сурового і доброго, творчого і пасивного, активного і флегматичного, нудного і абстрактного, запального і педантичного, ролі можуть бути абсолютно різноманітними. Після того, як кожен учасник програє ту чи іншу роль, всім іншим пропонується обрати, який образ був цікавішим і яким би сам учасник хотів би бути. Можливі експерименти.

Висновок: з цієї вправи чітко випливає, як ми себе представимо, так до нас і будуть відноситися. Тож не варто соромитися чи боятися впроваджувати щось нове та експериментувати.

Обговорення :

 • Як відчували себе в ролі, яка потрапила вам?
 • що саме робить людину позитивною чи негативною?
 1. Вправа «Драбина взаємодопомоги».

Мета: вирішення та спроба допомогти всім учасникам у їхніх труднощах.

Учасники отримують завдання написати на аркуші свою найбільшу проблему чи страх у роботі з дітьми.

Після цього потрібно передати свій аркуш сусіду справа, в той час як ви самі отримуєте  аркуш з проблемою від сусіда зліва. Ви зі своєї точки зору рекомендуєте сусіду, як краще вирішити його проблему, після чого знову передаєте аркуш направо і так далі по колу, доти, поки до вас не повернеться вам аркуш з рекомендаціями від усієї групи при рішенні вашої проблеми.

 1. Вправа «Солдат і ганчіряна».

Мета: відпрацьовати навички саморегуляції.

На початку вправи педагог-тренер зазначає, що одним зі способів навчатися управляти своїми емоціями є освоєння техніки саморегуляції. Потрібно вміти аналізувати, що відчуваєш у певній ситуації. Цей процес називається рефлексією, або самоспостереженням. Самоспостереження є складової навички особистісної саморегуляції.

Саморезуляція означає управління своїми думками, переживаннями, поведінкою. Це цілісна система психічних засобів, за допомогою якої людина здатна управляти своєю цілеспрямованою активністю.

Розслаблення і напруження – важливі навички в освоєнні саморегуляції.

Далі педагог-тренер пропонує всім встати і розміститися так, щоб навколо кожного було вільне місце. Потім дає інструкцію, яку всі уважно слухають і виконую.

 • Повністю випряміться витягніться струнко, як солдати. Замріть у цій позі, ніби ви задерев’яніли, і не рухайтеся, приблизно ось так… (приблизно показати позу).
 • А тепер нахиліться вперед й опустіть руки, щоб вони звисали як ганчірка. Станьте м’якими і рухливими, як ганчір’яна лялька (показати позу).
 • Злегка зігніть коліна і відчуйте, як ваші кістки стають м’якими, а суглоби – дуже рухливими.
 • Тепер знову покажіть солдата, витягнутого струнко, абсолютно прямого і не гнучкого, начебто вирізаного з дерева. Постійте так 10 секунд (педагог-тренер приблизно засікає час і після закінчення говорить «Добре»).
 • Тепер станьте ганчір’яною лялькою, м’якою, розслабленю і рухливою. Знову станьте солдатом… (приблизно 10 секунд).
 • Тепер знову лялькою…
 • Тепер потрусіть руками, так ніби ви струшуєте з них крапелинки води.
 • Струсіть крапелинки води зі спини…
 • Тепер струсіть воду з волосся…
 • Тепер – з верхньої частини ніг і підошов…

Запитання для обговорення:

 • Чи вдалося вам повністю розслабитися?
 • Що важче було робити – напружуватися чи розслаблятися?

Після обговорення педагог-тренер проводить підсумок : «Іноді буває дуже важливо зуміти швидко розслабитися, цьому і вчить вправа, яку ми з вами щойно виконали. Ви можете робити її самі, коли є вільна хвилина. Варто тренувати у собі такі навички. Якщо людина розслаблена, її неспокій і тревога притуплюються. Їй лекше впоратися зі своїми емоціями і пережити складну ситуацію».

 1. Підсумки.

Педагог-тренер пропонує кожному учаснику відповісти на запитання: що найбільше запам’яталося на сьогоднішньому занятті? І записати це на стікерах.

Далі всі учасники по колу озвучують свої записи і прикріплюють їх на плакат «Букет очікувань» над квітами, як аромат цього букету. А потім поміркувавши відповісти на запитання: чи справдилися ваші очікування від заняття?

На завершення педагог-тренер пропонує кожному поділитися з групою своєю позитивною емоцією. Для цього всі стають у коло і закінчують фразу: «Я біжаю всім гарного настрою і готовий поділитися з вами… (назвати позитивну емоцію).